Andmekaitsetingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad Altairi rehabilitatsioonikeskusesse (edaspidi keskus) pöördunud või suunatud isikute isikuandmete töötlemist.

 

Kõigi isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega võite pöörduda meie isikuandmete töötlemise eest vastutava spetsialisti Olga Krylova poole e-posti teel altairkeskus@gmail.com Vastame Teie päringule 30 päeva jooksul. Kui arvate, et oleme rikkunud Teie õigusi isikuandmete töötlemisel, võite esitada kaebuse keskuse juhtkonnale või Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee.

 

Teil on õigus keskusega ühendust võtta ja uurida, milliseid Teid või Teie last puudutavaid andmeid me töötleme, vajadusel nõuda nende muutmist, kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, kui see ei ole vastuolus seaduse nõuetega, saate esitada ka oma vastuväited isikuandmete töötlemisele. Selleks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postile altairkeskus@gmail.com, millele vastame teile 30 päeva jooksul.

 

Keskuse poolt töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed hõlmavad kõiki isikuandmeid, mille abil on võimalik teda tuvastada. Lisaks

isikuandmetele (nimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, telefon jne) töötleb keskus

isikuandmete erikategooriat, mis on seotud patsientide füüsilise ja vaimse tervisega. Andmed

edastab keskusele patsient ja/või tema seaduslik esindaja ja/või isikuandmete töötlemise eest

vastutav organisatsioon (nt Sotsiaalkindlustusamet). Patsientide isikuandmeid, mida töötleme, säilitab keskus 10 aasta jooksul.

 

Asjaolud, mille alusel keskus teie isikuandmeid töötleb:

 Rehabilitatsiooni- või sotsiaalteenuste osutamine meie keskuses

 

Töötleme teie isikuandmeid ja/või Teie lapsi, kui võtate meiega keskuses teenuste saamiseks

ühendust. Teile rehabilitatsiooni- või sotsiaalteenuste osutamiseks võime lisaks Teie poolt edastatavale teabele küsida Teie andmeid täiendavalt raviasutustelt, sotsiaalametilt, elukohajärgselt sotsiaalosakonnalt, õppeasutuselt, samuti teistelt juriidiliste isikutelt, kes võivad anda täiendavat teavet EV õigusaktide alusel.

 

Küsitavad andmed aitavad meil Teile teenuseid osutada Eesti Vabariigi õigusaktide alusel või

meiega sõlmitud teenuselepingu alusel. Seega töötleme Teie isikuandmeid kas Eesti Vabariigi

seadusandluse alusel või kirjaliku lepingu alusel, mis näitab Teie nõusolekut isikuandmete

töötlemiseks. Samuti keskus võib enne lepingu sõlmimist küsida Teilt eraldi kirjalikku

nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

 

Taotluse, ettepaneku, kaebuse saatmine keskusesse

 

Registreerime kõik kirjalikud taotlused, mis meie keskusesse saadetakse. Kasutame Teie

andmeid ka juhtumi asjaolude uurimiseks, mis aitab meil vastata meile saadetud päringutele.

 

Erikategooria andmeid sisaldavad kirjad edastatakse või saadetakse krüpteeritult e-posti või

tähtkirjaga.

 

Isikuandmete, sealhulgas erikategooria andmete väljastamise kohta esitame taotlusi isikutele,

kellel on selleks Eesti Vabariigi seaduste alusel õigus. Sellisteks isikuteks võib olla isik ise, tema seaduslik esindaja, politsei, sotsiaalamet, töötukassa, haigekassa jne.

 

Eraisikutelt saadetud taotlusi, kirju, pretensioone, avaldusi säilitab keskus 5 aastat, seejärel

kustutatakse.

 

Telefonikõned keskusesse

 

Kui kõne saabub keskuse kontakttelefonile, saame kõne salvestada ja säilitada lindistatud kõned ühe aasta jooksul. Kõned salvestatakse teenuse kvaliteedi parandamiseks ja võimalike

pretensioonide lahendamiseks.

 

Asute keskuse territooriumil ja sattusite valvekaamerate salvestuse alla

 

Valvekaamerad võivad asuda selleks ettenähtud kohtades kogu keskuses, sealhulgas

siseruumides. Automaatse videosalvestuse abil tagab keskus:

  • turvalisus ja kord;
  • konfliktsituatsiooni korral kasutatakse kõigi asjaolude tõendamiseks ja selgitamiseks

videosalvestust;

 

Videosalvestisele on juurdepääs ainult isikuandmete töötlemise eest vastutaval spetsialistil.

Videosalvestist säilitatakse 30 päeva ja pärast seda hävitatakse automaatselt.

 

Patsientide vastuvõtu ruumides saab teha videosalvestust, et jälgida protseduuride ja osutatavate teenuste kvaliteeti. Kabinetis saab videosalvestust teha ainult patsiendi või tema seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul. Antud salvestus saavad vaadata ainult patsient ja tema seaduslik esindaja, teenuse osutav spetsialist ja keskuse juhataja. Ilma patsiendi ja/või tema seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta videosalvestist ei salvestata.

 

Külastades Altairi keskuse kodulehte altairkeskus.eu.

 

Küpsised ja muud analüüsitehnoloogiad aitavad koguda andmeid, mis aitavad keskusel määrata, kuidas Te olete koosluses meie saidiga. See statistika võimaldab keskusel saidi sisu parandada ja kasutatavust parandavaid funktsioone arendada. Kui külastate meie kodulehte, näeme Teie IP- aadressi, Teie arvuti nime ja Interneti-teenuse pakkujat ning Teie külastuse aega. Me ei tuvasta IP-aadressi saidi külastaja identiteediga. Saate alati oma arvutis küpsiste seadeid muuta ja nende kasutamisest meie saidil loobuda.

 

Meie keskusesse tööle kandideerimisel

 

Kui kandideerite meie keskusesse tööle, säilitame Teie esitatud isikuandmeid kolm aastat. Selle

aja jooksul võime Teiega võtta ühendust seoses tööpakkumisega, kui Teile algselt töökohast

keelduti. Kui Te ei soovi, et pärast esmast keeldumist pakume Teile tööd meie keskuses, siis

palume saata meile kirjalik avaldus altairkeskus@gmail.com , et Teie isikuandmed meie kandidaatide andmebaasist kustutatakse.

 

Isikuandmete töötlemise alused on:

 

Seadusandlikud aktid:

EL isikuandmete kaitse määrus, keskuse tegevust ja sellega seotud isikuandmete töötlemise

tingimusi reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid (sotsiaalkindlustusseadus, meditsiiniteenuste

korralduse seadus jne).

 

Leping rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingu sõlmimisel annab patsient või tema seaduslik

esindaja nõusoleku isikuandmete töötlemiseks lepingutingimustes määratud ulatuses.

 

Nõusolek

 

Kui patsient või tema seaduslik esindaja pöördub keskusesse teabe saamiseks enne lepingu

sõlmimist ja kui puuduvad ka Eesti Vabariigi seadusandlust reguleerivad tingimused teabe

andmiseks, küsib keskus esmalt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks mistahes teabe

edastamiseks keskusest.

 

Külastades veebisaiti www.altairkeskus.eu, nõustute oma andmete töötlemisega vastavalt

küpsiste kasutustingimustele.

Kontaktid

Teenused