Kliendi ja institutsiooni õigused ja kohustused

Altairi keskusel on õigus:

 • Saada kogu vajalik teave patsiendi tervise kohta rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks;
 • Saada osutatud teenuste eest tasu enne nende algust ettemaksu alusel;
 • Tunde läbi viia vastavalt metoodikale ja eriarsti poolt määratud mahus patsiendi seisundist lähtuvalt;
 • Tundide annulleerimisel patsiendi poolt vähem kui 24 tundi ette, tühistatud tundide eest tasu mitte tagastada;
 • Kui patsient hilineb tunniks ettenähtud ajale, lühendada tunni aega võrdeliselt hilinemisega;
 • Keelduda teenuste edasisest osutamisest, kui patsiendi või tema seadusliku esindaja käitumine seab ohtu töötajate ja teiste patsientide elu ja tervise või kahjustab Altairi keskuse vara. Lepingu lõpetamisel sellistel alusel ettemaksu ei tagastatakse;
 • Patsiendi või tema seadusliku esindaja tekitatud kahju korral nõuda kahju hüvitamist;
 • Vajadusel nõuda rehabilitatsiooniteenuse osutamisel seadusliku esindaja kohalolekut;
 • Kui seaduslik esindaja pärast tundide lõppu patsiendile järele ei tule, kutsuda
 • kohale politsei ja anda patsient nende hoole alla.

 

Altairi keskus on kohustatud:

 • Osutada rehabilitatsiooniteenust vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sätestatud nõuetele;
 • Tagada spetsialistide kvalifikatsioon vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks;
 • Suhelda patsientide ja seaduslike esindajatega viisakalt ja lugupidavalt;
 • Teavitada patsiendi seaduslikku esindajat rehabilitatsiooni käigust ja tulemustest;
 • Tagada vastuvõtuaeg patsiendi broneeritud ajal. Kui vastuvõtt jääb ära eriarsti haiguse tõttu, pakkuma patsiendile aja muutmist teise eriarsti vastuvõtule või aja muutmist teisele ajale;
 • Pidada tundide üle arvestust, dokumenteerida rehabilitatsiooniprotsess;
 • Patsiendi nõudmisel andma viie tööpäeva jooksul pärast patsiendilt pöördumise saamist kirjalik arvamus läbiviidud taastusravi ja selle tulemuste kohta, samuti täiendavad soovitused;
 • Töödelda patsientide isikuandmeid ainult isikuandmete töötlemise ingimuste alusel, mis on leitavad Altairi keskuse kodulehel – www.altairkeskus.eu
 • Tagada oma patsientide isikuandmete kohane kaitse.

 

Patsiendil on õigus:

 • Sõlmitud lepingu ja selle lisade alusel saada rehabilitatsioonikeskuse teenuseid broneeritud ajal ja lepingus ettenähtud mahus;
 • Broneeritud aega tühistada, teavitades sellest Altairi keskusele vähemalt 24 tundi enne planeeritud külastusaega. Tunni ärajäämisel vähem kui 24 tundi ette ei kuulu õppetunni eest tasumist tagastamisele;
 • Konfliktsituatsioonide korral võtta nende lahendamiseks ühendust Altairi keskuse juhtkonnaga. Pretensioon esitatakse kirjalikult Altairi keskuse juhtkonnale, millele keskus on kohustatud vastama 30 päeva jooksul;
 • Saada kogu huvipakkuvat lisateavet käimasolevate rehabilitatsiooniteenuste ja patsiendi edasise rehabilitatsiooni kohta;
 • Anda tagasisidet Altairi keskuses pakutavate teenuste kohta.

 

Patsient kohustub:

 • Enne lepingu sõlmimist tutvuma lepingu tingimustega;
 • Enne lepingu sõlmimist andma Altairi keskusele kogu vajaliku teabe patsiendi tervisliku seisundi, vastunäidustuste jms kohta;
 • Anda isiklikult või seadusliku esindaja kaudu kogu vajalik teave oma tervise kohta rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks;
 • Lepingu sõlmimisel esitada usaldusväärsed kontaktandmed (telefon, e-posti aadress). Kui nad muutuvad, teavitada kohe Altairi keskust. Juhul, kui Altairi keskusel ei ole antud kontaktandmete ebatäpsuse tõttu võimalik patsiendiga broneerimise aja muutmiseks ühendust võtta, siis ärajäänud õppetunni maksumust ei hüvitata;
 • Kohelda personali ja teisi patsiente viisakalt ja lugupidavalt;
 • Tasuma Altairi keskuse teenuste eest arvel märgitud aja jooksul;
 • Mitte osaleda nakkushaiguste sümptomitega tundides;
 • Ettenägematute asjaolude ilmnemisel tühistada tundides osalemise aeg vähemalt 24 tundi ette.
 • Täitma Altairi keskuses kehtestatud reegleid ja korda, töötajate korraldusi ja
 • nõudeid;
 • Saabuda Altairi keskusesse 5 minutit enne tunniplaanijärgset aega ja vajadusel peab seaduslik esindaja olema keskuses 5 minutit enne tunni lõppu;
 • Altairi keskuse nõudmisel tagada seadusliku esindaja kohalolek kogu tundide ajaks Altairi keskuses;
 • Mitte rääkida Altairi keskuse territooriumil mobiiltelefoniga (see segab tunde);
 • Tundide ajal tohib seaduslik esindaja viibida ainult vastuvõtualal ja ei tohiks olla ruumide vahetus läheduses, kus toimuvad patsientidega tunnid.
 •  

Muud tingimused:

Altair keskus osutab kõiki teenuseid ainult patsiendi või tema seadusliku esindaja vabatahtlikul nõusolekul, esmase tunni või konsultatsiooni broneerimine eeldab patsiendi või tema esindaja nõusolekut.

Seaduslik esindaja vastutab täielikult Altairi keskuse tundidesse saabuva või tema kirjalikul nõusolekul omal käel tundidest lahkuva patsiendi elu ja tervise eest.

Kirjalik nõusolek vormistatakse poolte vahel täiendavalt ja on käesoleva lepingu lahutamatu osa.  Raske haiguse korral peab patsient olema kogu keskuses toimuvate tundide kestel oma seadusliku esindaja pideva järelevalve all. Suhtlemiseks kasutavad pooled käesolevas lepingus poolte poolt määratud andmeid. Broneerimine, tundide tühistamine toimub telefonil +372 5504 777, e-posti aadressil altairkeskus@gmail.com Lahkarvamuste korral lahendavad pooled need läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide aktide alusel.

Kontaktid

Teenused