Teenuse osutamise tingimesud

Vikingdigi OÜ (edasdidi „Altair“) teenuste osutamise tingimused ( edaspidi “Tingimused”“) sätestavad Altairi poolt teenuste kasutamise korra ning Altair kliendi õigused, kohustused ja vastutuse seoses osutatavate teenustega.

 

1. ÜLDTINGIMUSED

 

1.1. Altair osutab klientidele järgmisi teenused:

 

1.1.1. Tasulised tervisehoiuteenused ja terviseteenused kuni 18 aastastele lastele;

1.1.2 Tervisekassa rahastatud teenused kliendile väljastatud saatekirja raames ja vastavalt Tervisekassa poolt sätestatud tingimustele.

1.1.3 Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatud rehabilitatsiooniteenused vastavalt kliendi rehabilitatsiooniplaanile ja sõlmitud lepingule. Juhul kui käesolevate tingimuste ja kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingu vahel esineb vastuolusid kohaldatakse esmajärjekorras kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingut.

1.1.4 huvitegevused, rühmatunnid väikelastele.

( edaspidi “Teenused”)


1.2 Altair võib osutada Teenuseid kasutades kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, millisel juhul kohalduvad samuti käesolevad Tingimused

1.3 Altair väljastab Teenusega seotud dokumente ainult eesti keeles ja ainult kliendi seaduslikule esindajale.

 

2. TEENUSE BRONEERIMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE

 

2.1 Tasulise teenusele on võimalik broneerida:

 

2.1.1. Altair Rehabilitatsioonikeskus:

telefonil +372 5504777

E-maili teel altairkeskus@gmail.com

Lahtiolekuaegadel Altair administraatori lauas

2.1.3 Altair broneerib kliendile sobiva esimese võimalik vastuvõtuaja.

2.1.4. Klient tasub Teenuse eest sularahas Altair keskuses vastavalt Altair hinnakirjale või kokkuleppel Altair poolt esitatud arve alusel.

 

2.1.5 Broneering jõustub alates hetkest, mil Altair on broneeringu kinnitanud.

 

2.2. Tervisekassa rahastatud teenuse broneerimine:

 

2.2.1 Altair Rehabilitatsioonikeskus

telefonil +3725504777

E-maili teel altairkeskus@gmail.com

Altair kodulehekülje läbi Teenuste alt

 

2.2.3 Tervisekassa poolt rahastatud Teenusele tulles tuleb esitada Altairile perearsti saatekiri, mille raames osutatakse Teenust.

2.2.4 Broneering jõustub alates hetkest, mil Altair on broneeringu kinnitanud.

 

2.3 Rehabilitatsiooniteenuste broneerimine toimub vastavalt kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingule.

 

2.4 Altairi’l on õigus igal ajal ühepoolselt Teenuste hinnakirja muuta, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks Altair kodulehel.

 

3. BRONEERINGU TÜHISTAMINE

  

3.1. Perearsti saatekirjaga (Tervisekassa vastuvõtu) tühistamine

 

3.1.1 Juhul kui klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

(i) telefoni teel Altair lahtiolekuaegadel E-R kell 9-20, L 9-17, P 9-16,numbril +3725504777;

(ii) e-posti aadressidel altairkeskus@gmail.com, info@altairkeskus.eu;

(iii) Altairi vastuvõtulauas;

3.2.2 Kui klient annab kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Altairile teada, tühistab Altair kliendi vastuvõtuaja ning registreerib soovi korral uue vastuvõtuaja.

3.2.3 Kui klient ei anna kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Altairile teada või tühistab vastuvõtu vähem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust, on Altairil õigus nõuda kliendilt Altairi hinnakirjas tühistamisele ette nähtud tasu 15€ teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

 

3.3. Tasulise teenuse tühistamine

 

3.3.1 Juhul kui klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest Altairi esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

(i) telefoni teel Altair lahtiolekuaegadel E-R kell 9-20, L 9-17, P 9-16,numbril +3725504777;

(ii)e-posti aadressidel altairkeskus@gmail.com, info@altairkeskus.eu;

 

(iii) Altairii vastuvõtulauas;

3.3.2 Kui klient annab kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Altairile teada, tühistab Altair kliendi vastuvõtuaja ning registreerib soovi korral uue vastuvõtuaja.

3.3.3 Kui klient ei anna kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Altairile teada või tühistab vastuvõtu vähem kui 24 tundu enne vastuvõtu algust, on Altairil õigus nõuda kliendilt Altairi hinnakirjas 15 eurot mitteilmumise tasu.

 

3.4 Rehabilitatsiooniteenuse tühistamine toimub vastavalt kliendiga sõlmitud rehabilitastiooniteenuse osutamise lepingule.

 

3.5. Juhul kui klient jätab Teenuse eest tasumata, on Altairi’l õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule (muuhulgas inkassofirmale).

 

3.6 .Juhul kui Altair on sunnitud tühistama kliendi broneeringu, teavitab Altair sellest klienti esimesel võimaluse telefoni või e-maili teel, mida klient kasutas broneerimiseks ja pakub võimalusel uue aja broneerimise võimalust.

 

3.7 Juhul kui klient hilineb broneeritud Teenuse vastuvõtule rohkem kui viisteist (15) minutit, on Altairil õigus ühepoolselt broneering tühistada ja nõuda kliendilt hinnakirja järgset mitteilmumise tasu.

 

3.8 Altairi’l on õigus keelduda kliendile teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine, kui:

 

3.8.1. Altairil puudub vastav pädevus või luba kliendi poolt soovitud teenuse osutamiseks,

 

3.8.2. klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest,s eadusest, kliendile edastatud juhenditest, Altair sisekorraeeskirjadest või kliendiga sõlmitud lepingust.

 

3.8.3 kui kliendi Teenuse eest tasub kolmas isik, kes teavitab Altair teenuse osutamise rahastamise lõpetamisest;

 

3.8.4 klient ei avalda Altairi’le teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

 

3.8.5 klient pöördub Teenusele haige lapsega ( sh köha ja nohu).

 

3.8.6 klient käitub Altairi töötajatega korduvalt ebaviisakalt ja lugupidamatult, millest tulenevalt ei saa eeldada teenuse osutamise jätkamist.

 

3.8.7 kliendil on tekkinud Altairi ees võlgnevus, mida klient ei ole likvideerinud 14 päeva jooksul alates vastava meeldetuletuse saamisest.

 

3.8.8 Altair lõpetab Teenuse pakkumise, mida klient soovib saada.

 

4. Teenuse osutamine

 

4.1. Altair osutab kliendile tervishoiuteenust üksnes kliendi seadusliku esindaja nõusolekul. Altair eeldab, et kliendi seaduslik esindaja on Teenusele aja broneerides avaldanud nõusolekut tervishoiuteenuse saamiseks kliendile.

4.2. Altair osutada kliendile broneeritud teenust kokkulepitud ajal, välja arvatud kui Altair on olnud sunnitud aja tühistama ja sellest kliendi teavitanud.

4.3 Altair hoiab konfidentsiaalsena kliendile Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid kliendi ja kliendi terviseseisundi kohta, välja arvatud juhul, kui selliste andmete jagamine toimub kliendi nõusolekul või vastavalt seadusele või vastavalt sõlmitud lepingutele.

4.4. Kliendil on õigus anda Altairi’le tagasisidet osutatavate Teenuste kohta saates e-mailile kirja altairkeskus@gmail.com

4.5. Altair ning Altairi töötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest. Altair ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kliendi või kliendi seadusliku esindaja tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh kui klient on jätnud Altairi’le olulised andmed esitamata või esitanud valeandmed.

4.6. Tervisekassa rahastatud teenuse osutamine toimub saatekirjal näidatud mahus.

4.7 Rehabilitatsiooniteenus osutamisel lähtutakse kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingust.

 

5. Kliendi ja kliendi seadusliku esindaja kohustused

 

5.1. Saabuda broneeritud Teenusele õigeaegselt

5.2. Tasuda Teenuse eest Altair keskuses vastavalt hinnakirjale ja käesolevatele Tingimustele

5.3 käituda Teenuse osutajaga viisakalt ja lugupidevalt

5.4. Esitada Altairi’le kõik asjakohased ja õiged andmed

5.5. Informeerida kõigist asjaoludest või nende muutumisest, mis võivad mõjutada Teenuse osutamist

5.6 nõustuda ja pidada kinni käesolevatest Tingimustest.

6. Plaanilise ravi järjekorra reeglid (Tervisekassa rahastatud teenused)


6.1.    Ravijärjekorra kehtestamise aluseks on Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ja Tervisekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimused. 


6.2.    Juhul kui puudub võimalus osutada kliendile tervisehoiuteenust koheselt, lisatakse klient ravijärjekorda. 


6.3.    Kliendile tasulisi ehk Tervisekassa poolt mitte rahastatavaid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt  kehtestatud hinnakirjale.


6.4.    Kliendile on administraatori juures kättesaadav teave vastuvõtuaegade kohta osutatavate teenuste kaupa.


6.5.    Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (välja aravtud kui klient ise soovib tulla teisel ajal või kui klient on tervisehoiuteenuse osutaja poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks või kui kliendil on soov pöörduda konkreetse spetsialisti juurde)


6.6.    Ravijärjekorda registreerib kliendi administraator või tervisehoiuteenuse osutaja. 


6.7.    Registreerimine toimub: 
–    Administraatori juures keskuse lahtiolekuaegadel
–    telefoni või e-posti või interneti vahendusel administraatori poolt
–    Läbi veebiregistratuuri


6.8.    Ravijärjekorda registreerimisel kantakse järjekorda alljärgnevate andmed:
–    Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);
–    Kliendi kontaktandmed (kontakttelefon, aadress);
–    Kliendi planeeritav vastuvõtuaeg;
–    planeeritava tervishoiuteenuse nimetus
–    suunamise olemasolul suunava arsti kontaktandmed (telefoninumber)
–    Kliendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
–    ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine);
–    ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
–    märge, et klienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.


6.9.    Kui klient registreeritakse ravijärjekorda kohapeal, saab klient soovi korral kaasa kirjaliku teatise, millele on märgitud tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava üksuse või teenuseosutaja nimi ja asutuse telefoninumber. 


6.10.    Kui klient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või interneti teel, teatatakse kliendile telefoni teel või elektrooniliselt tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava üksuse või teenuseosutaja nimi ja asutuse telefoni number. 


6.11.    Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse kliendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul alates muudatuste tegemisest.

7. Lõppsätted

 

7.1. Teenusega seotud isikuandmete kaitset reguleerivad Altair isikuandmete kaitse tingimused.

7.2. Altairi’l on igal ajal õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued tingimused Babysport kodulehel altairkeskus.eu

7.3 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

Kontaktid

Teenused